Išnašose nurodytų senovinių versijų ir kodeksų santrumpos

Akv Akvilos versija Arab Arabų versija 4QDan(a) 6QDan Kumrano Danieliaus fragmentai
 Etiop  Etiopų versija G Septuaginta  G(A)  Aleksandrijos kodeksas
 G(B) Vatikano kodeksas G(L) Luciano Septuagintos kodeksas K Ketyb (Rašoma)
 L Leningrado kodeksas  Lat Senoji Lotynų versija M Masoretinis tekstas
 4&11QPs(a) Kumrano Psalmių fragmentai  Kumr Kumrano rankraščiai Q(a.b) Jezajo tekstai pagal Kumrano rankraščius
 Q Kere (Skaitoma) 4QSam(a.b.c) Samuelio rankraščių fragmentai iš 4-tosios olos P(66) Papiruso fragmentas Nr. 66
 S Sirų versija (Pešita) Sam Hebr. Samariečių tekstas Syh Syrohexaplaris
 Sym Symacho versija  T Targumai  Theod Teodocijaus versija
 V Vulgata  Vrs Senovinės versijos