VALDYBA
(patvirtinta LBD Visuotiniame narių susirinkime)

Lietuvos Biblijos draugijos Valdybą sudaro Bažnyčių-steigėjų deleguoti atstovai:

Romos Katalikų –

vysk. dr. Jonas Ivanauskas,
kun. Saulius Rumšas OP,
kun. Mozė Mitkevičius,
kun. Danel Dikevič,
s. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB,
dr. Ingrida Gudauskienė

Evangelikų Baptistų –

past. Albertas Latužis, LBD viceprezidentas

Evangelikų Liuteronų –

vysk. Mindaugas Sabutis, LBD prezidentas

Evangelikų Reformatų –

Giedrius Vaitiekūnas

Evangelikų Sekmininkų –

vysk. Rimantas Kupstys

Sentikių –

Grigorij Bojarov

Septintosios Dienos Adventistų –

vysk. Bertoldas Hibneris

Stačiatikių –

kun. Vitalijus Mockus, LBD viceprezidentas
kun. Sergijus Neifachas

Laisvųjų Krikščionių (asocijuoto nario teisėmis) –

Vitoldas Balčiūnas

Draugija