LIETUVOS BIBLIJOS DRAUGIJOS ĮSTATAI

 

 

 1. BENDROJI DALIS

 

1.1. Lietuvos Biblijos draugija (toliau – Draugija) yra asociacija, kuri veikia Lietuvos Respublikoje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.2. Draugija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą, savo ženklą ir emblemą. Teisinė forma – asociacija.

1.3. Draugijos steigėjai yra Lietuvos Respublikoje teisėtai veikiančios krikščionių religinės bendrijos, dalyvaujančios Draugijos valdyme per savo paskirtus atstovus Valdyboje.

1.4. Draugijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.5. Draugijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.6. Draugija yra Jungtinių Biblijos draugijų – pasaulinės organizacijos, koordinuojančios viso pasaulio nacionalinių Biblijos draugijų veiklą, narė ir veikia pagal jos principus.

1.7. Draugijos Įstatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

1.8. Draugijos buveinė: J. Basanavičiaus g. 16-117, Vilnius.

 

 

 1. DRAUGIJOS TIKSLAI

 

2.1. Draugijos tikslai – rengti, leisti ir prieinamomis kainomis Lietuvos Respublikoje bei užsienyje platinti savo ir kitų leidyklų Šventojo Rašto leidinius bei kitą biblistikos literatūrą, kuriai pritaria Valdyba; vykdo projektus, skleidžiančius Bibliją, jos  pažinimą, rengia susitikimus su visuomene, paskaitas, seminarus,  naudojantis įvairiomis informacijos priemonėmis ir informacinėmis technologijomis.

 

 

 1. DRAUGIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

3.1.1. Pagrindinės Draugijos veiklos rūšys yra: knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.61), suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.10), užsakomasis pardavimas paštu arba internetu (47.91), leidybinė veikla (58), kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59), programų rengimas ir transliavimas (60).

3.1.2. Savo tikslams įgyvendinti Draugija vykdo ir papildomą veiklą: spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (18), žaidimų ir žaislų gamyba (32.40), didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį (46.1), mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.1), garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.43), kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.6), muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.63), žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.65), mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.8), kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.89), mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.9), kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99), mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus (47.99.10), socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.2), kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla (79), kitas mokymas (85.5), kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59), švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60), bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91), kitų narystės organizacijų veikla (94.9), religinių organizacijų veikla (94.91), kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

3.1.3. Savo tikslams įgyvendinti Draugija turi teisę vykdyti ir kitų rūšių veiklą: Vokų ir atvirukų gamyba (17.23.20), kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla (46.18), įvairių prekių pardavimo agentų veikla (46.19), elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba (46.43), kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba (46.51), kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.19), informacijos ir ryšių technologijų (IRT)  įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.4), kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.41), laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.62), kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.7),  kita specializuota mažmeninė prekyba (47.78.90), naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse (47.79), antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba (47.79.10), kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62), kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90), fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19), sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (84.12), kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99), meninė kūryba (90.03) bei punktuose 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. nenurodytą veiklą, kuri atitinka Draugijos veiklos principus.

3.2. Licencijuojama veikla Draugija gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas.

3.3. Draugija turi teisę tapti paramos gavėju ir įgyti teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjo statusą.

3.4. Draugija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

 

 

 1. NARYSTĖ

 

4.1.  Draugijos nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, priklausantis įregistruotai Lietuvoje krikščionių bendrijai. Norintysis turi pateikti prašymą  ir, gavęs patvirtinimą apie priėmimą, sumokėti  Visuotiniame narių susirinkime patvirtintą stojamąjį nario mokestį bei  metinį nario mokestį.

4.2.  Asmenis į narius priima Valdyba, jei už tokį sprendimą balsuoja daugiau kaip du trečdaliai (t. y. 2/3 dalys) Valdybos posėdyje dalyvaujančių ir balso teisę turinčių narių.

4.3.  Draugijos nariai turi lygias teises:

4.3.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos Visuotiniame narių susirinkime; naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis; susipažinti su dominančiais  dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;

4.3.2. teikti pasiūlymus ir projektus Draugijos veiklos tobulinimui, jos tikslų įgyvendinimui;

4.3.3. išstoti iš Draugijos raštu informuodami Direktorių. Narys laikomas išstojusiu kitą dieną po to, kai atitinkamas prašymas gaunamas Draugijos būstinėje.

4.4.  Kiekvieno nario pareiga:

4.4.1. vykdyti Draugijos Įstatų reikalavimus bei laikytis Draugijos moralinių nuostatų, pagal galimybes remti Draugijos veiklą savo darbu ir ištekliais;

4.4.2. mokėti nario mokestį;

4.4.3. pranešti draugijos būstinei apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimus;

4.4.4. vykdyti Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos sprendimus.

4.5.  Asmenį, žymiai prisidėjusį prie Draugijos tikslų realizavimo, Valdyba gali pasiūlyti Visuotiniam narių susirinkimui išrinkti Garbės nariu. Garbės nario statusas, suteiktas ne Draugijos nariui, nesuteikia eilinio nario teisių.

4.6.  Iš eilės trejus metus nemokėjęs nario mokesčio ir apie save neinformavęs narys vienašališku Valdybos sprendimu pripažįstamas  praradęs Draugijos narystę.  Jeigu norėtų vėl tapti nariu, privalo sumokėti narystės mokestį už laikotarpį, kurį buvo laikomas Draugijos nariu (ne ilgiau kaip trejus metus), sumokėti stojamąjį mokestį ir sumokėti einamųjų metų nario mokestį.

4.7.  Valdyba turi teisę vienašališkai nutraukti asmens narystę Draugijoje jei jis nevykdo savo pareigų arba jo veikla nesiderina su Draugijos veikla, principais bei tikslais.

 

 

 1. ASOCIACIJOS VALDYMAS

 

5.1. Asociacijos valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir asociacijos Vadovas – Direktorius (Generalinis Sekretorius) (toliau – Direktorius).

5.2. Kolegialių valdymo organų kompetencija, jų šaukimo ir balsavimo juose tvarka bei kiti su jų veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat Direktoriaus kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka, bei kiti su jo veikla susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos asociacijų  įstatymo nuostatomis bei šiais įstatais.

 

 

 1. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos valdymo organas, kuris renkasi kartą per metus. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:

6.1.1. išklausyti Valdybos pranešimą ir tvirtinti Revizijos komisijos ataskaitą apie praėjusių metų Draugijos veiklą;

6.1.2. tvirtinti Valdybos narius atviru balsavimu paprasta balsų dauguma;

6.1.3. rinkti Draugijos Revizijos komisiją;

6.1.4. aptarti Draugijos veiklos kryptis, Valdybos teikimu keisti ir papildyti Įstatus;

6.1.5. svarstyti klausimus, kuriuos pateikia Valdyba arba iškelia pats Visuotinis narių susirinkimas;

6.1.6. Valdybos teikimu tvirtinti stojamojo bei metinio nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;

6.2.  Metinį Visuotinį narių susirinkimą šaukia Valdyba arba jos įgaliotas Direktorius.

6.2.1. Valdyba taip pat gali sušaukti Visuotinį narių susirinkimą laikotarpiu tarp metinių posėdžių; tai ji gali padaryti savo sprendimu arba reikalaujant ne mažiau kaip ketvirtadaliui Draugijos narių.

6.2.2. Pranešimą apie Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo.

6.3.  Sprendimų Visuotiniame narių susirinkime priėmimo tvarka:

6.3.1.  Visuotinio narių susirinkimo kvorumą sudaro 30 proc. narių;

6.3.2. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas Valdybos narys;

6.3.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;

6.3.4. sprendimai priimami, jei už juos balsuoja daugiau nei pusė (t. y. daugiau nei 1/2) visų susirinkime dalyvaujančių ir balso teisę turinčių narių, išskyrus atvejus, kai šie Įstatai numato kitaip. Esant lygiam balsų skaičiui, Prezidentas (jam nesant, Viceprezidentas) turi antrą balsą. Įstatų keitimai, papildymai ir Draugijos veiklos nutraukimas nusprendžiami dviem trečdaliais (t. y. 2/3 dalimis) visų susirinkime dalyvaujančių ir balso teisę turinčių narių balsų dauguma;

6.3.5. klausimus svarstymui pateikia Valdyba; dalyvaujančių narių iškeliami klausimai priimami svarstyti paprastąja balsų dauguma;

6.3.6. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus LR Asociacijų įstatymo Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

 1. DRAUGIJOS VALDYBA

 

7.1. Draugijos Valdyba nustato pagrindines Draugijos veiklos kryptis,  jos politiką pagal šių Įstatų ir Jungtinių Biblijos Draugijų normas bei principus.

7.2. Valdybą formuoja Evangelikų baptistų, Evangelikų liuteronų, Evangelikų reformatų, Evangelikų sekmininkų, Romos katalikų, Sentikių, Septintosios dienos adventistų ir Stačiatikių religinės bendrijos deleguodamos jas atstovaujančius narius trims metams.

7.2.1. Valdybą sudaro 14 (keturiolika) narių: 6 (šeši) Romos katalikų, 2 (du) Stačiatikių, 1 (vienas) Evangelikų baptistų, 1 (vienas) Evangelikų liuteronų, 1 (vienas) Evangelikų reformatų, 1 (vienas) Evangelikų sekmininkų, 1 (vienas) Sentikių, 1 (vienas) Septintosios dienos adventistų.

7.2.2. Valdyba turi teisę priimti Asocijuotais nariais Lietuvos Respublikoje teisiškai registruotas krikščioniškas religines bendrijas.

7.2.3. Asocijuoti nariai deleguoja savo atstovą bendra tvarka, kuris dalyvauja Valdybos darbe su patariamuoju balsu.

7.2.4. Religinių bendrijų deleguotus Valdybos narius tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

7.2.5. Valdybos narys privalo būti Draugijos nariu, pagal savo galimybes ir funkcijas reprezentuoti ją visuomenėje.

7.3. Valdybai vadovauja, ją atstovauja bei jos darbą organizuoja Prezidentas arba jo pavedimu – Viceprezidentas.

7.3.1. Prezidentą ir Viceprezidentą paprastąja balsų dauguma slaptu balsavimu trejiems metams renka Valdyba iš savo narių tarpo. Prezidentu arba Viceprezidentu tas pats asmuo paprastąja balsų dauguma gali būti renkamas paeiliui dviem kadencijoms; renkant jį trečiai ir vėlesnėms kadencijoms būtina dviejų trečdalių balsų dauguma.

7.4. Prezidento funkcijos Valdyboje:

7.4.1. sušaukti Valdybos posėdžius;

7.4.2. rengti posėdžių darbotvarkės projektus;

7.4.4. pirmininkauti valdybos posėdžiams;

7.4.5. pasinaudoti lemiamojo balso teise jei Valdybos posėdžio dalyvių balsai pasiskirsto po lygiai;

7.4.6. pasirašyti Direktoriaus priėmimo ir atleidimo iš darbo dokumentus (pastaba: šios funkcijos įvykdymas gali būti perduotas tik Viceprezidentui);

7.4.7. pasirašyti kitus dokumentus, jei jų reikalauja Valdybos sprendimo specifika;

7.4. Prezidento funkcijų perėjimas:

7.5.1. Prezidentas turi teisę savo funkcijų vykdymą laikinai perduoti Viceprezidentui arba Direktoriui.

7.5.2. Jei Prezidentas negali vykdyti savo įgaliojimų, tam laikotarpiui juos perima Viceprezidentas.

7.6. Valdybos posėdžiai:

7.6.1. Valdyba renkasi į bendrus posėdžius kartą per ketvirtį ar bent ne rečiau kaip du kartus per metus.

7.6.2. Posėdžiai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo daugiau kaip pusė (t.y. daugiau nei 1/2) visų Valdybos narių, o sprendimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo 2/3 posėdyje dalyvavusių Valdybos narių;

7.6.3. Posėdžiai vyksta dalyvaujant Direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

7.6.4. Valdyba įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir už savo veiklą jam atsiskaito.

7.7. Valdybos įgaliojimai:

7.7.1. rengti ir siūlyti perspektyvinius Draugijos veiklos planus;

7.7.2. teikti rekomendacijas dėl Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo;

7.7.3. skirti Draugijos Direktorių;

7.7.4. esant reikalui sudaryti reikiamas komisijas, suteikti joms nurodymus ir instrukcijas bei gauti iš jų ataskaitas;

7.7.5. priimti sprendimus dėl disponavimo Draugijos nekilnojamuoju  turtu, taip pat akcijomis; Valdybos sprendimus, atstovaudamas Draugijai, įgyvendina Direktorius arba jo įgalioti Draugijos darbuotojai;

7.7.6. inicijuoti Visuotinio narių susirinkimą ir įgalioti Direktorių pranešti Draugijos nariams jo vietą, laiką ir darbotvarkę;

7.7.7. žodžiu, raštu ar kitokiais būdais skleisti informaciją apie Draugijos veiklą, propaguoti jos tikslus;

7.7.8. teikti Visuotinio narių susirinkimo patvirtinimui stojamojo bei metinio nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;

7.7.9. prireikus atšaukti iš pareigų anksčiau laiko Prezidentą, Viceprezidentą ir Direktorių; toks sprendimas galioja jei už jį balsavo ne mažiau nei 2/3 visų Valdybos narių.

7.8. Prireikus Valdyba gali pasitvirtinti savo veiklos reglamentą.

 

 1. ASOCIACIJOS VADOVAS

 

8.1. Santykiuose su valstybės institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis Draugiją atstovauja ir jos vardu veikia Direktorius (Generalinis Sekretorius) (toliau – Direktorius).

8.2. Valdyba samdo Direktorių ne iš Valdybos narių, suderinusi jo kandidatūrą su Jungtinėmis Biblijos Draugijomis. Toks sprendimas galioja jei už jį balsavo ne mažiau nei 2/3 visų Valdybos narių. Sprendime gali būti numatytas darbo santykius reguliuojančių įstatymų leidžiamas bandomasis laikotarpis, terminuota arba neterminuota darbo sutartis.

8.3.1. Direktorius vykdo Valdybos nutarimus, organizuoja  darbą, užtikrina savalaikį informacijos suteikimą Draugijos nariams, saugo antspaudą;

8.3.2. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti samdo reikalingus  darbuotojus;

8.3.3. Už savo darbą Direktorius atsiskaito Valdybai ir Visuotiniam narių susirinkimui.

 

 

 1. REVIZIJOS KOMISIJA

 

9.1.  Draugijos veiklai kontroliuoti sudaroma Revizijos komisija iš Draugijos narių: pirmininkas ir keturi nariai.

9.1.1. Revizijos komisijos narius renka Visuotinis narių susirinkimas.

9.2.  Revizijos komisija kartą per metus tikrina Draugijos finansinę-ūkinę veiklą, rengia šios veiklos ataskaitas ir jas pateikia tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

9.3.  Revizijos Komisijos ataskaita Visuotiniam narių susirinkimui pateikiama pasirašyta jos pirmininko ir mažiausiai dar dviejų Revizijos Komisijos narių.

 

 

 1. DRAUGIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS

 

10.1.  Draugijos lėšas sudaro:

10.1.1. nario mokestis;

10.1.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanos, laisvos aukos;

10.1.3. kreditų įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;

10.1.4. leidybos ir kitokios Įstatuose numatytos  veiklos pajamos ir kitos teisėtai gaunamos lėšos.

10.2.  Lėšos panaudojamos šiuose Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

10.3.  Draugija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu.

10.4.  Draugija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.  Draugija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, Draugijos Įstatams prieštaraujantiems, tikslams.

 

 

 1. DRAUGIJOS SKYRIAI, ATSTOVYBĖS IR FILIALAI

 

11.1.  Draugijos skyriai steigiami teritoriniu principu, kai yra ne mažiau kaip trys nariai.

11.2.  Skyrius steigiamas gavus Valdybos sutikimą, skyriaus steigiamajame susirinkime.

11.3.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais ir nėra juridinis asmuo.

11.4.  Valdyba  gali nutraukti skyriaus veiklą, jeigu jis nesilaiko šių Įstatų.

11.5.  Atstovybės ir filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu; jų veiklos nuostatus ir gaires tvirtina Valdyba.

 

 

 1. ĮSTATŲ KEITIMAS

 

12.1.  Valdybos teikimu, Įstatus papildyti arba keisti gali tik Visuotinis narių susirinkimas, pritarus dviem trečdaliams (t.y., 2/3 dalimis) visų susirinkime dalyvavusių ir balso teisę turinčių narių.

12.2.  Valdyba praneša nariams apie siūlomą Įstatų  papildymą ar pakeitimą siųsdama laišką ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki Visuotinio narių susirinkimo, kurioje jie bus svarstomi.

 

 

 1. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

13.1.  Pranešimai, skelbimai ir kita vieša informacija skelbiama Draugijos interneto tinklalapyje arba kitokia valdymo organų, skelbiančių šią informaciją, pasirinkta tvarka.

13.2.  Apie Asociacijos likvidavimą bei kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo numatytais atvejais informacija skelbiama dienraštyje „Lietuvos Žinios“.

 

 

 1. DRAUGIJOS VEIKLOS PABAIGA

 

14.1.  Visuotino narių susirinkimo nutarimu Draugijos veikla gali būti pabaigta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo bei šių Įstatų nustatyta tvarka.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.1. Šiuose įstatuose neaptarti kiti su Asociacijos veikla susiję klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įstatai priimti 2011  m. kovo mėn. 26 d. Lietuvos Biblijos draugijos Generalinėje Asamblėjoje.

Draugija